PDF調査報告書添付
建物滅失登記

1.必要なソフト
2.添付書類用フォルダの作成
3.(削除)
4.調査報告書の作成とPDF化
5.(削除)
6.調査報告書へのPDF署名
7.申請書を開く
8.「件名」を付ける
9.申請書の入力1
10.申請書の入力2
11.申請物件の入力
12.申請書のチェック
13.調査報告書の添付
14.署名付与以降
15.添付書類の持参又は送付
16.完了通知
17.どうでしたか (更新履歴)
作成日 2011.07.24
更新日 2020.06.15
| メニュー |
Copyright (C) 2011
Ryuichi Sakamoto
All rights reserved.